สมัครเปิดเว็บไซต์

     
กฎกติกา ข้อมูล เลือกแพคเกจ ชำระเงิน
เงื่อนไขในการสมัครเปิดเว็บไซต์ Shopdd.in.th

ทีมงาน Shopdd.in.th ไม่สนับสนุนการใส่เนื้อหาของเว็บไซต์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใด แต่เว็บไซต์ Shopdd.in.th เป็นช่องทางการนำเสนอข้อมูลประชาสัมพันธ์แบบอิสระ ผู้ที่นำข้อมูลมาลงในเว็บไซต์ Shopdd.in.th จึงมีโอกาสละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของบุคคลอื่นได้ หากท่านพบการละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆเกิดขึ้น สามารถแจ้งทาง Webmaster เพื่อทำการลบสินข้อมูลนั้นๆ เพื่อความถูกต้องกับเจ้าของลิขสิทธ์ด้วยค่ะ โดยสามารถแจ้งทางเรา โดยกรอกแบบฟอร์ม ที่นี่ และขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่านช่วยกรุณาไม่นำข้อมูลที่ละเมิดลิขสิทธิ์นำมาลงในเว็บไซต์ เพราะหากเจ้าของลิขสิทธิ์พบข้อมูล ละเมิดลิขสิทธ์อาจะมีการฟ้องร้องกลับทางท่านได้

1. ท่านต้องลงทะเบียนสมัครโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริง หากข้อมูลที่ให้ไว้
ไม่เป็นความจริง ทาง Shopdd.in.th มีสิทธิในการระงับการให้บริการกับท่านทันที

2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การใช้เครื่องหมายการค้า Shopdd.in.th แต่เพียงผู้เดียว

3. ห้ามใช้เว็บไซด์ Shopdd.in.th ในกิจกรรมอันมีวัตถุประสงค์ที่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมายหรือเป็นการขัดต่อศีลธรรมอันดี
ต่อประชาชนหรือเป็นการสร้างความแตกแยกให้แก่บุคคลต่างๆ

4. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากการใช้งาน การลุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลหรือปัญหาอื่นๆที่ผู้ใช้บริการนี้
ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

5. ผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับว่าการใช้บริการทางอินเตอร์เน็ตนี้ อาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้โดยตรงหรืออ้อม จากความชำรุด
บกพร่องหรือขัดข้องของอุปกรณ์ใดๆ ระบบข้อมูลหรือการเชื่อมโยงเครือข่าย การสูญหายของข้อมูลระหว่างการรับส่ง
หรือสิ่งอื่นใดที่อยู่เหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆกับผู้ให้บริการ

6. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นตามแต่จะเห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า

7. หากผู้ให้บริการตรวจพบว่าท่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการเพิกถอน
สมาชิกภาพและสามารถยกเลิกการให้บริการกับท่านได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

8. สำหรับท่านที่ใช้บริการเว็บไซต์ฟรี ท่านต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบภายใน 30 วัน มิฉะนั้นเว็บไซต์ของท่านจะถูกระงับการใช้งาน
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9. สำหรับท่านที่ใช้บริการเว็บไซต์ฟรี เมื่อท่านมิได้ล็อกอินเข้าสู่ระบบภายใน 30 วัน เว็บไซต์ของท่านจะถูกลบข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การการลบข้อมูล Package Free ตามแต่จะเห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ


ข้าพเจ้า ยอมรับ เงื่อนไขการสมัครเปิดร้านค้า ทุกประการ

 
Copyright 2009 Shopdd.in.th All rights reserved
Ideal Creation Center Co., Ltd.
IC-MyHost.com | Shopdd.in.th